ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате уеб сайта www.donmarin.com.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА САЙТА

I. ПРЕДМЕТ 

Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Дон Марин Къмпани“ ООД, ЕИК 175211392, с адрeс на управление: гр.София, кв.Гео Милев №49а, магазин 4 , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и посетителите наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на www.donmarin.com 

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА 

Чл.2. Информация съгласно Закона за защита на потребителите. 

  1. Наименование на Доставчика: „Дон Марин Къмпани“ ООД 
  2. Седалище и адрес на управление: България, гр.София, пк. 1111, кв.Гео Милев №49а, магазин 4 
  3. Адрес за упражняване на дейността и адрес на отправяне на жалби от потребители: България, гр.София, пк. 1111, кв.Гео Милев №49а, магазин 4 . 
  4. Данни за кореспонденция: България, гр.София, пк. 1111, кв.Гео Милев №49а, магазин 4 
  5. Вписване в публичен регистър: ЕИК 175211392 
  6. Регистър по Закона за данък върху добавената стойност: BG 175211392 
  7. Надзорни органи: 

(1)  Комисия за защита на потребителите: 

Адрес: гр.София, пк 1000, пл.“Славейков“ N 4А, ет.3, 4 и 6 
Тел: 02/933 0565 
Факс: 02/988 4218 
Гореща линия: 0700 111 22 
Email: info@kzp.bg 
Web: www.kzp.bg 

III.  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА уеб сайт  www.donmarin.com 

Чл.3. За ползване на уеб сайта не се изисква регистрация от страна на потребителите.  

Чл.4.  www.donmarin.com  е уеб сайт, чрез който: 

1.  ПОЛЗВАТЕЛИ могат да се информират за: 
1.1.  предлаганите от www.donmarin.com продукти – техните характеристики и цени; 
1.2.  търговски обекти на територията на РБългария, които физически предлагат продуктите на donmarin; 
1.3.  електронни изявления на ДОСТАВЧИКА. 
1.4.  правата си произтичащи от закона. 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл.5.   www.donmarin.com не съхранява и не обработва лични данни на ПОЛЗВАТЕЛИ. 
Чл.6. чрез www.donmarin.com не се извършват разплащания от страна на ПОЛЗВАТЕЛИ. 

V.  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Чл.7. (1) Настоящите условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което той ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ. 
(2)  ДОСТАВЧИКЪТ публикува информация за направени изменения и допълнения в общите условия в раздел НОВИНИ на www.donmarin.com
(3)   ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всяко изменение и допълнение на тези общи условия ще има действие спрямо него, след публикуването им в раздел НОВИНИ на www.donmarin.com и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставеният му 14 – дневен срок, че ги отхвърля; 
Чл.8. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес (https://www.donmarin.com/bg/3701/общи-условия.htm) заедно с всички изменения и допълнения в тях. 

VI.  ОТГОВОРНОСТИ 

Чл.9. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност относно www.donmarin.com, в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с качеството на интернет връзката, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентни държавни органи.  
Чл.10. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица. 
(2) ДОСТАВИКЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ в процеса на ползване или неизползване на www.donmarin.com
(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което www.donmarin.com не е бил достъпен поради некачествена интернет връзка или друга непреодолима сила.  
(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации в публичното пространство, свързани с продуктите предлагани в www.donmarin.com

Чл.11. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерки за сигурност на техническото оборудване на ПОЛЗВАТЕЛЯ и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
Чл.12. ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност единствено за продукти в www.donmarin.com, така както те са представени. Съпътстващата описателна информация към продукт, която вижда ПОЛЗВАТЕЛЯТ е валидна до момента в който той ПОЛЗВАТЕЛЯТ затвори съответната страница на www.donmarin.com. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да внася промени в съпътстващата описателна информация на продуктите без предупреждение. 
Чл.13. ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи отговорност за това, да се запознае подробно с общите условия за ползване на www.donmarin.com и регулярно да следи за информация в раздел НОВИНИ за внесени допълнения или изменения на общите условия. 
Чл.14. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност относно безопасността и съдържанието на сайтове, към които препращат линкове публикувани в www.donmarin.com. Както и не носи отговорност за безопасността на линкове, публикувани в интернет пространството и водещи към www.donmarin.com

VII.   ДРУГИ УСЛОВИЯ СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕ НА www.donmarin.com 

Чл.15. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ от 3.01.2019г. 
Чл.16. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите да действащото в РБългария законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия, ще бъдат решавани със споразумение. В случай на непостигнато такова, спорът ще бъде отнасян за решаване от съда.  
Чл.17. Информацията публикувана в www.donmarin.com е собственост на ДОСТАВЧИКА – има се предвид снимков и текстови материал. 

Изчисти Сравни
Top